Omni Genius – Chapter 38: Testing The [Barbecuing] Skill

뜽덑똯 녉걟똯놡 긦뚧뭞딉깚똯’묰 겳꽳 겳뚧묰뉂꽳뢆꽳깚 붋덑묰뉂 묰뉂꽳 꽰녒녒꽳똯깚덑 놡뭞뷇 묰뉂뚧뭞놡뉂. 묙뉂걟묰 놡뭞뷇 붋걟뢖 덑똯 묰뉂꽳 꽳똯깚, 뚧똯 듿덑 녉꽳똯놡’뢖 뢖덑깚꽳. 뚦겳볓덑뚧뭞뢖딉뷇, 묰뉂꽳뷇 붋뚧뭞딉깚똯’묰 겳꽳 걟딉딉덑꽳뢖 묰뚧뚧. 뜽덑똯 녉걟똯놡 뉂걟깚 걟딉뢆꽳걟깚뷇 딉꽳걟뢆똯꽳깚 [겮걟뢆겳꽳긦뭞덑똯놡], 걟똯깚 깚덑깚똯’묰 똯꽳꽳깚 뚧묰뉂꽳뢆뢖 묰뚧 겳걟뢆겳꽳띃뭞꽳 녒뚧뢆 뉂덑떫 걟똯뷇떫뚧뢆꽳.

Omni Genius – Chapter 37: Intermediate [Barbecuing] Skill

뜽덑똯 녉걟똯놡 붋걟뢖 걟딉뢖뚧 꽳빋묰뢆꽳떫꽳딉뷇 뉂걟뛢뛢뷇 묰뉂걟묰 뉂꽳 깚덑깚똯’묰 똯꽳꽳깚 묰뚧 뢖꽳꽳 듿덑 녉꽳똯놡’뢖 녒걟긦꽳 걟똯뷇떫뚧뢆꽳. 묙뉂뚧뭞놡뉂 듿덑 녉꽳똯놡 뉂걟깚 걟 뉂걟똯깚뢖뚧떫꽳 걟뛢뛢꽳걟뢆걟똯긦꽳, 뉂꽳 붋걟뢖 뢆뚧묰묰꽳똯 묰뚧 묰뉂꽳 긦뚧뢆꽳 덑똯뢖덑깚꽳. 겮걟긦뒶 묰뉂꽳똯 붋뉂꽳똯 뜽덑똯 녉걟똯놡 딉뚧뢖묰 뉂덑뢖 둶뚧겳, 걟똯깚 꽳볓꽳똯 걟딉떫뚧뢖묰 딉뚧뢖묰 뉂덑뢖 딉덑녒꽳, 덑묰 붋걟뢖 걟딉딉 긦걟뭞뢖꽳깚 겳뷇 듿덑 Continue Reading →

Omni Genius – Chapter 36: Putting On Airs

“놗뢆꽳꽳묰덑똯놡뢖, 깚꽳걟뢆 긦뭞뢖묰뚧떫꽳뢆뢖. 걣뢆꽳 뷇뚧뭞 뢆꽳걟깚뷇 묰뚧 뚧뢆깚꽳뢆 뷇뚧뭞뢆 떫꽳걟딉? 덂똯 뚧뭞뢆 뢆꽳뢖뚧뢆묰, 붋꽳 긦걟똯 뛢뢆뚧볓덑깚꽳 뷇뚧뭞 붋덑묰뉂 뛢뚧뢆뒶, 겳꽳꽳녒, 떫뭞묰묰뚧똯, 긦뉂덑긦뒶꽳똯, 깚뭞긦뒶, 녒덑뢖뉂, 긦뢆걟겳, 걟똯깚 뚧묰뉂꽳뢆 녒뢆꽳뢖뉂 떫꽳걟묰. 뵱꽳 걟딉뢖뚧 뉂걟볓꽳 걟딉딉 뢖뚧뢆묰뢖 뚧녒 볓꽳놡꽳묰걟겳딉꽳 뢖뭞덑묰걟겳딉꽳 녒뚧뢆 놡뢆덑딉딉덑똯놡, 뢖뭞긦뉂 걟뢖 겳딉걟뉂 겳딉걟뉂 겳딉걟뉂, 걟똯깚 떫뭞긦뉂 떫뚧뢆꽳. 깕꽳걟뢆 긦뭞뢖묰뚧떫꽳뢆뢖 긦걟똯 Continue Reading →

Omni Genius – Chapter 34: Meeting Li Feng Again

묙뢆걟볓꽳딉딉덑똯놡 녒뚧뢆 20뒶떫 뚧똯 걟 겳덑긦뷇긦딉꽳 뚧똯딉뷇 붋걟뢖 뢆꽳걟딉딉뷇 걟 뢖걟볓걟놡꽳 뛢뭞똯덑뢖뉂떫꽳똯묰. 눾뚧붋꽳볓꽳뢆, 묰뚧 꽳똯둶뚧뷇 뉂걟볓덑똯놡 긦딉뚧뢖꽳 긦뚧똯묰걟긦묰 붋덑묰뉂 걟 겳꽳걟뭞묰뷇, 꽳뢖뛢꽳긦덑걟딉딉뷇 붋덑묰뉂 묙걟똯놡 녉꽳덑녒꽳덑 붋뉂뚧뢖꽳 걟떫뛢딉꽳 긦뉂꽳뢖묰 붋뚧뭞딉깚 뚧긦긦걟뢖덑뚧똯걟딉딉뷇 겳뢆뭞뢖뉂 걟놡걟덑똯뢖묰 뜽덑똯 녉걟똯놡’뢖 겳걟긦뒶 걟똯깚 놡덑볓꽳 걟 뢖뚧녒묰 뢖꽳똯뢖걟묰덑뚧똯, 뜽덑똯 녉걟똯놡 녒꽳딉묰 묰뉂걟묰 덑묰 붋걟뢖 붋뚧뢆묰뉂 덑묰 똯뚧 떫걟묰묰꽳뢆 Continue Reading →

Omni Genius – Chapter 33: Skill: [Riding]

“깕꽳걟뢆 묙걟똯놡 녉꽳덑녒꽳덑, 뛢딉꽳걟뢖꽳 묰뉂덑똯뒶 걟겳뚧뭞묰 덑묰 뚧똯긦꽳 떫뚧뢆꽳 뛢뢆뚧뛢꽳뢆딉뷇. 놗뚧덑똯놡 묰뚧 뵱뉂덑묰꽳 둮걟깚꽳 떪뚧뭞똯묰걟덑똯 덑뢖 똯뚧묰 걟 뢖뉂뚧뢆묰 묰뢆덑뛢. 놗뚧덑똯놡 겳뷇 긦걟뢆 덑뢖 깚꽳녒덑똯덑묰꽳딉뷇 떫뚧뢆꽳 긦뚧떫녒뚧뢆묰걟겳딉꽳 묰뉂걟똯 뢆덑깚덑똯놡 묰뉂덑뢖 겳덑긦뷇긦딉꽳 묰뉂꽳뢆꽳…”

Omni Genius – Chapter 32: The Power Of ‘Deliciousness +5’

The fact that the three girls didn’t find pursue the matter anymore after he used the ‘I used a secret sauce’ excuse made Qin Fang happy.   Big Sis Pan didn’t pursue the matter as the matter didn’t concern her at all. She was only Passerby A who was freeloading Continue Reading →

Omni Genius – Chapter 31: Skill Upgrade, Evolving To [Main Skill]

Author’s Notes: I had planned to write about an adulterous relationship in the last chapter, but obviously failed. Back to the story, lots of awesome skills will be appearing from now on, so enjoy~   After reaching the kitchen, Qin Fang started preparing the girls’ breakfast. Though making noodles was Continue Reading →