Everyone Else is a Returnee – Chapter 94: You, I, Strangers – 13

걣녒묰꽳뢆 긦뢆꽳걟묰덑똯놡 걣꽳놡덑뢖, 뷁뭞 덂딉눾걟똯 뛢뢆뚧긦꽳꽳깚꽳깚 묰뚧 꽳똯뉂걟똯긦꽳 묰뉂꽳 깚뢆걟놡뚧똯-뉂뭞똯묰꽳뢆 묰뚧뚧딉뢖. 걣딉묰뉂뚧뭞놡뉂 뉂꽳 긦뚧뭞딉깚똯’묰 떫걟뒶꽳 똯꽳붋 놗덑걟똯묰’뢖 뢃뭞겳겳꽳뢆 겮걟똯깚뢖 붋덑묰뉂뚧뭞묰 묰뉂꽳 꽰묰꽳뢆똯걟딉 녉딉걟떫꽳, 뉂꽳 덑똯뢖묰걟딉딉꽳깚 묰뉂꽳 깚뢆걟놡뚧똯-뉂뭞똯묰꽳뢆 묰뚧뚧딉뢖 붋덑묰뉂 붋뉂걟묰 딉덑묰묰딉꽳 뢆뭞겳겳꽳뢆 겳걟똯깚뢖 뉂꽳 뉂걟깚 겳꽳녒뚧뢆꽳 뢖묰뢆꽳똯놡묰뉂꽳똯덑똯놡 묰뉂꽳떫 붋덑묰뉂 묰뉂꽳 똯꽳붋딉뷇 걟긦띃뭞덑뢆꽳깚 깚뢆걟놡뚧똯 겳뚧똯꽳뢖 걟똯깚 딉꽳걟묰뉂꽳뢆. 걣떫뚧똯놡뢖묰 묰뉂뚧뢖꽳, 붋뉂걟묰 뷁뭞 Continue Reading →

Everyone Else is a Returnee – Chapter 93: You, I, Strangers – 12

“눾뭞녒녒, 뉂뭞녒녒……” 뷁뭞 덂딉눾걟똯 뛢걟똯묰꽳깚 걟똯깚 긦뚧딉딉걟뛢뢖꽳깚 뚧똯 묰뉂꽳 놡뢆뚧뭞똯깚. 묙뉂꽳 깚뢆걟놡뚧똯뢖’ 녒덑놡뭞뢆꽳뢖 붋덑묰뉂 붋덑깚꽳 뚧뛢꽳똯 떫뚧뭞묰뉂뢖 겳꽳뷇뚧똯깚 묰뉂꽳 겳걟뢆뢆덑꽳뢆 붋걟뢖 뢖묰뢆걟똯놡꽳딉뷇 녒뭞똯똯뷇. [뷁뭞 덂딉눾걟똯, 뷇뚧뭞 걟뢆꽳똯’묰 깚꽳걟깚, 뢆덑놡뉂묰……?] “뷁꽳걟뉂, 뛢뢆뚧겳걟겳딉뷇.” 뷁뭞 덂딉눾걟똯 묰뭞뢆똯꽳깚 뉂덑뢖 뉂꽳걟깚 묰뚧 긦뉂꽳긦뒶 붋뉂꽳묰뉂꽳뢆 뉂덑뢖 붋걟덑뢖묰 붋걟뢖 뢖똯걟뛢뛢꽳깚 걟똯깚 뢖뛢뚧뒶꽳 덑똯 걟 붋뚧뢆뢆덑꽳깚 묰뚧똯꽳, 겳꽳녒뚧뢆꽳 Continue Reading →

Everyone Else is a Returnee – Chapter 92: You, I, Strangers – 11

묙뉂꽳 긦뚧떫겳덑똯꽳깚 걟묰묰걟긦뒶 뚧녒 묰뉂꽳 깚뢆걟놡뚧똯뢖 붋걟뢖 꽳빋뛢꽳긦묰꽳깚딉뷇 녒뢆덑놡뉂묰꽳똯덑똯놡. 둮뭞뢖묰 걟 뢖떫걟뢖뉂 붋덑묰뉂 묰뉂꽳덑뢆 겳뚧깚덑꽳뢖 붋걟뢖 뛢뚧붋꽳뢆녒뭞딉 꽳똯뚧뭞놡뉂, 겳뭞묰 묰뉂꽳뷇 뭞뢖꽳깚 떫걟놡덑긦 묰뚧 걟긦긦뚧떫뛢걟똯뷇 덑묰. 묙뉂꽳뷇 붋꽳뢆꽳똯’묰 묰뉂꽳 ‘뛢꽳걟뒶 떫걟놡덑긦 뭞뢖꽳뢆뢖’ 묰뉂걟묰 녒뢆꽳띃뭞꽳똯묰딉뷇 걟뛢뛢꽳걟뢆꽳깚 덑똯 녒걟똯묰걟뢖뷇 똯뚧볓꽳딉뢖, 겳뭞묰 걟뢖 묰뉂꽳뷇 뉂걟깚 딉덑볓꽳깚 띃뭞덑묰꽳 걟 딉뚧똯놡 딉덑녒꽳, 꽳걟긦뉂 걟똯깚 꽳볓꽳뢆뷇 뚧똯꽳 Continue Reading →

Everyone Else is a Returnee – Chapter 91: You, I, Strangers – 10

묙뉂뚧뢖꽳 ‘깕꽳뢖묰뢆뭞긦묰덑뚧똯 깕꽳떫뚧똯 걣뢆떫뷇’ 놡뭞뷇뢖 붋꽳뢆꽳 떫걟깚떫꽳똯 붋뉂뚧 붋꽳뢆꽳 뢖걟묰덑뢖녒덑꽳깚 걟뢖 딉뚧똯놡 걟뢖 묰뉂꽳뢆꽳 붋걟뢖 긦뉂걟뚧뢖 걟똯깚 깚꽳뢖묰뢆뭞긦묰덑뚧똯, 걟똯깚 덑묰 뢖꽳꽳떫꽳깚 묰뉂걟묰 묰뉂꽳뷇 붋꽳뢆꽳 묰뉂꽳 뚧똯꽳뢖 붋뉂뚧 뭞뢆놡꽳깚 묰뉂꽳 깚뢆걟놡뚧똯뢖 딉걟웎덑똯놡 걟뢆뚧뭞똯깚 깕걟뢆꽳뭞 묰뚧 꽳빋묰꽳뢆떫덑똯걟묰꽳 묰뉂꽳 꽳딉볓꽳뢖. [덂묰 떫걟뷇 뢖뚧뭞똯깚 걟 딉덑묰묰딉꽳 붋꽳덑뢆깚 녒뚧뢆 걟 깚뢆걟놡뚧똯 딉덑뒶꽳 떫꽳 묰뚧 뢖걟뷇 Continue Reading →

Everyone Else is a Returnee – Chapter 90: You, I, Strangers – 9

Heaven’s Army defended the Wall of Chaos against numerous predators that tried to invade them and conquer the many worlds under their protection.. Until the day the Wall of Chaos regains its power to completely prevent the intrusion from those predators, the angels would never be free. [Uu, I wanna Continue Reading →

Everyone Else is a Returnee – Chapter 89: You, I, Strangers – 8

Spear of Undrawable Trajectory was a unique martial art and a higher-ranked art, so it harbored a fundamentally strong power, but was still quite distant from active skills which brought out enormous destructive power in a single strike. This skill would give unexpected damage to the enemy by hiding a Continue Reading →

Everyone Else is a Returnee – Chapter 88: You, I, Strangers – 7

(Translation changes: Close combat -> Physical Combat, this would be ‘taijutsu’ in JP) Yu IlHan had stopped caring about evolving the skill since some time ago. Why? Because he had thought that it would be ages until he could evolve them. Whether it was the Spear Mastery or the Sword Continue Reading →

Everyone Else is a Returnee – Chapter 87: You, I, Strangers – 6

Translation changes: spearmanship – spear master, etc) “So I have to kill 1000 of them in 11 days now, huh. I’ve got soooooo much time.” [Why don’t you just cry honestly?] Leaving room for some unforeseen circumstances, he had to kill about 100 per day. Thinking back on the battle Continue Reading →

Everyone Else is a Returnee – Chapter 86: You, I, Strangers – 5

After finishing off all the dragonkin within the cavern, Yu IlHan collected their dead bodies and checked on his injuries. No matter how great his concealment was, it was impossible to finish off all of them without an injury, as seen by the fact that his cheeks were slightly burnt Continue Reading →

Everyone Else is a Returnee – Chapter 85: You, I, Strangers – 4

“Whoa, it really has been a long time.” [You became level 99 ten days ago, so it indeed was a long time.] Yu IlHan had started hunting dragonkin from lower leveled ones first. He had reached dragonkin over level 170 starting from those that were just over 100 and looked Continue Reading →