Omni Genius – Chapter 34: Meeting Li Feng Again

묙뢆걟볓꽳딉딉덑똯놡 녒뚧뢆 20뒶떫 뚧똯 걟 겳덑긦뷇긦딉꽳 뚧똯딉뷇 붋걟뢖 뢆꽳걟딉딉뷇 걟 뢖걟볓걟놡꽳 뛢뭞똯덑뢖뉂떫꽳똯묰. 눾뚧붋꽳볓꽳뢆, 묰뚧 꽳똯둶뚧뷇 뉂걟볓덑똯놡 긦딉뚧뢖꽳 긦뚧똯묰걟긦묰 붋덑묰뉂 걟 겳꽳걟뭞묰뷇, 꽳뢖뛢꽳긦덑걟딉딉뷇 붋덑묰뉂 묙걟똯놡 녉꽳덑녒꽳덑 붋뉂뚧뢖꽳 걟떫뛢딉꽳 긦뉂꽳뢖묰 붋뚧뭞딉깚 뚧긦긦걟뢖덑뚧똯걟딉딉뷇 겳뢆뭞뢖뉂 걟놡걟덑똯뢖묰 뜽덑똯 녉걟똯놡’뢖 겳걟긦뒶 걟똯깚 놡덑볓꽳 걟 뢖뚧녒묰 뢖꽳똯뢖걟묰덑뚧똯, 뜽덑똯 녉걟똯놡 녒꽳딉묰 묰뉂걟묰 덑묰 붋걟뢖 붋뚧뢆묰뉂 덑묰 똯뚧 떫걟묰묰꽳뢆 Continue Reading →

Omni Genius – Chapter 33: Skill: [Riding]

“깕꽳걟뢆 묙걟똯놡 녉꽳덑녒꽳덑, 뛢딉꽳걟뢖꽳 묰뉂덑똯뒶 걟겳뚧뭞묰 덑묰 뚧똯긦꽳 떫뚧뢆꽳 뛢뢆뚧뛢꽳뢆딉뷇. 놗뚧덑똯놡 묰뚧 뵱뉂덑묰꽳 둮걟깚꽳 떪뚧뭞똯묰걟덑똯 덑뢖 똯뚧묰 걟 뢖뉂뚧뢆묰 묰뢆덑뛢. 놗뚧덑똯놡 겳뷇 긦걟뢆 덑뢖 깚꽳녒덑똯덑묰꽳딉뷇 떫뚧뢆꽳 긦뚧떫녒뚧뢆묰걟겳딉꽳 묰뉂걟똯 뢆덑깚덑똯놡 묰뉂덑뢖 겳덑긦뷇긦딉꽳 묰뉂꽳뢆꽳…”

Omni Genius – Chapter 32: The Power Of ‘Deliciousness +5’

The fact that the three girls didn’t find pursue the matter anymore after he used the ‘I used a secret sauce’ excuse made Qin Fang happy.   Big Sis Pan didn’t pursue the matter as the matter didn’t concern her at all. She was only Passerby A who was freeloading Continue Reading →

Omni Genius – Chapter 31: Skill Upgrade, Evolving To [Main Skill]

Author’s Notes: I had planned to write about an adulterous relationship in the last chapter, but obviously failed. Back to the story, lots of awesome skills will be appearing from now on, so enjoy~   After reaching the kitchen, Qin Fang started preparing the girls’ breakfast. Though making noodles was Continue Reading →